Forældremyndighed
“Med mig ved din side er du sikker på, at alle muligheder bliver prøvet af, og at din sag bliver præsenteret loyalt og ud fra dit og dit barns perspektiv.”

RETSSAG og fri proces i sager om FORÆLDREMYNDIGHED

Bliver I ikke enige om forældremyndigheden eller barnets bopæl i statsforvaltningen, kan I bede statsforvaltningen om at indbringe sagen for retten.
Sager om ændring af forældremyndighed eller om barnets bopæl bliver oftest afgjort hurtigt - byretten vil normalt træffe en afgørelse inden for et par måneder. Det samme gælder, hvis sagen bliver anket til landsretten. Retten afgør retssager, der handler om forældremyndighed eller bopæl. Spørgsmål om samvær afgøres altid af statsforvaltningen.

Skal din sag om forældremyndighed eller bopæl for retten, kan du selv vælge din advokat, også hvis du får fri proces. Kontakt advokat Rasmus Hedegaard, tlf. 87 80 12 74 eller mail rh@advohus.dk. Jeg har stor erfaring med at føre forældremyndighedssager og bopælssager ved retten. Med mig ved din side er du sikker på, at alle muligheder bliver prøvet af, og at din sag bliver præsenteret bedst muligt, loyalt og ud fra dit og dit barns perspektiv.

Læs vejledning om behandling af forældreansvarsager ved byretterne 31. marts 2018 her

Sådan forløber en retssag om forældremyndighed

Når statsforvaltningen har sendt sagen til retten, vil retten kontakte dig eller din advokat. Retten beder herefter om, at din og modpartens advokat laver hver deres processkrift – det er en skrivelse til retten, hvor du fortæller, hvad du ønsker retten skal bestemme og hvorfor. Som din advokat laver jeg også et oprids af hele sagen set fra din vinkel –og sørger for, at alle relevante bilag kommer med.

Efterfølgende skal der afgives forklaring i retten. Din egen advokat stiller dig spørgsmål i retten. Derefter har modpartens advokat mulighed for at stille et par supplerende spørgsmål.
Den anden part skal naturligvis også afgive sin forklaring - suppleret med spørgsmål fra din advokat.
Det hele foregår typisk i god ro og orden – det handler jo om noget så vigtigt, som jeres børns fremtid. Går den anden advokat over stregen, bryder din advokat ind.

Barnet bliver spurgt ved retssager om ændring af forældremyndigheden

Når forklaringerne er afgivet, tager retten stilling til, om sagen skal belyses yderligere. Er børnene 7 år eller ældre, skal der som udgangspunkt afholdes en børnesamtale. Det er en samtale med barnet, som en psykolog foretager for retten. Dommeren kan også bestemme, at der skal indhentes udtalelser fra skole, institution, læge eller andet. Endeligt kan dommeren bestemme, at der skal laves en egentlig børnesagkyndig undersøgelse.

Til sidst afsiges dommen. Du behøver ikke gå i retten for at høre dommen – din advokat ringer ind og får resultatet mundtligt, den dag dommen afsiges. Dagen efter sender retten dommen på skrift til din advokat, der selvfølgelig holder dig underrettet om hvert eneste skridt i sagen.

Du kan anke dommen om forældremyndighed

Domme fra byretten kan ankes til landsretten. Ankefristen er 4 uger i forældremyndigheds- eller bopælssager. Hvis der ankes inden 14 dage fra dommens afsigelse, gælder byretsdommens resultat ikke. Hvis der ankes efter 14 dage, men inden 4 uger gælder byretsdommens resultat, indtil landsretten har afsagt ny dom. Landsrettens dom kan kun ankes til Højesteret, hvis sagen er principiel - og det er meget, meget sjældent.