Med os ved din side er du sikker på, at alle muligheder bliver prøvet af – og at din sag præsenteres loyalt og ud fra dit og dit barns perspektiv.

Familieretten afgør sagerne samlet

I mange år skulle sager om forældremyndighed og bopæl afgøres ved retten, og samværet i Statsforvaltningen. Sådan er det ikke længere. Nu sendes det hele til en samlet afgørelse ved Familieretten. Familieretten er bare domstolenes nye ord for den del af byretten, der behandler børnesagerne.

Samværsresolution

Du har (næsten) altid ret til samvær med dit barn. Også når du ikke har del i forældremyndigheden. Kun i helt særlige tilfælde, kan en forælder nægtes samvær med sit barn.

Sager om samvær begynder altid hos Familieretshuset. Her håber man altid på, at forældrene kan lave frivillige aftaler mellem sig. Er sagen meget kompleks, undersøges den meget grundigt.

Fortsat uenighed om samvær, bopæl og forældremyndighed afgøres i Familieretten

Er I også uenige om forældremyndigheden og/eller barnets bopæl, og kan I ikke blive enige – heller ikke efter forligsbestræbelser i Familieretshuset – sendes samværssagen sammen med spørgsmålet om forældremyndighed og/eller bopæl til Familieretten, der afgør det hele på en gang.

Indgribende eller ikke-indgribende afgørelser

Har I i forvejen en aftale om samvær, men ønsker én af jer at ændre samværet, begynder sagen ved Familieretshuset – som også afgør sagen, hvis den ikke vurderes at være indgribende for barnet.

Afgørende for, om sagen er indgribende for barnet eller ej, er om der er tale om større ændringer. En ændring fra en 7/7-ordning til en 8/6-ordning vurderes ikke som indgribende – men det er en ændring fra en 7/7-ordning til en 9/5-ordning.

Skal samvær være i lige eller ulige uger, spørgsmål om tidspunkt for afhentning til samvær, stillingtagen til enkelte samvær eller placering af feriesamvær, hvor er enige om, hvor meget feriesamvær, der skal være. Det er eksempler på ikke-indgribende afgørelser, der træffes af Familieretshuset.

Om en ændring er indgribende eller ej – altså om afgørelsen kan træffes af Familieretshuset – er altid en konkret vurdering i forhold til det enkelte barn. Et højt konfliktniveau mellem forældrene eller en afgørelse, der haster, kan spille ind og gøre en ikke-indgribende afgørelse indgribende alligevel.

Det tager typisk 3 til 8 måneder, før samværsresolutionen er på plads. Begge forældre og børn over skolealderen eller over 7 år bliver hørt i en sag om samvær. Du skal være opmærksom på, at den anden forælder har krav på at se alt det materiale, du lægger ved ansøgningen.

Udtalelser fra skoler og institutioner

Det kan være en god idé at lade Familieretshuset spørge skoler, institutioner og lignende i stedet for selv at indhente udtalelser. Hvis du selv har indhentet udtalelserne, risikerer du, at de ikke bliver taget med i overvejelserne.

Samvær kan fastsættes med andre end forældrene, men det er sjældent. Hvis barnet har meget lidt eller intet samvær med den anden forælder, kan der fastsættes samvær med for eksempel søskende eller bedsteforældre.

Hvem træffer afgørelser om hvad?

Familieretten træffer de afgørelser, der er indgribende for barnet. Familieretshuset træffer andre afgørelser, for eksempel afgørelser om kontaktbevarende samvær, sædvanligt samvær, mindre ændringer i samværet og midlertidige afgørelser om samvær, bopæl og forældremyndighed.

Disse afgørelser, der før kunne påklages til Ankestyrelsen, kan nu påklages til Familieretten.