Som din advokat formidler vi din vinkel på sagen i retten og får det gjort klart og tydeligt, hvad du mener er bedst for dit barn.

Fokus på barnet

I det nye skilsmissesystem ligger Børneenheden under Familieretshuset.

Børneenheden afdækker barnets perspektiv ved at afholde børnesamtaler, udføre børnesagkyndige undersøgelser eller lave en børnesagkyndig erklæring. Barnet får tilbudt en kontaktperson, en bisidder og kan deltage i en børnegruppe eller få børnesagkyndig rådgivning (så vidt muligt inden for 12 dage).

Gule sager - de mindre enkle sager

Gule sager er mindre enkle sager, hvor der er forventning om, at parterne selv kan nå frem til en løsning på deres uenighed gennem rådgivning og konfliktløsning i Familieretshuset. Og at afgørelsen som udgangspunkt ikke behøver blive truffet af en domstol.

I Familieretshuset møder I som forældre et tværgående team af børnesagkyndige og jurister med en børne- og familiefaglig tilgang.

Sådan foregår det helt konkret

Når du henvender dig med din sag, udfylder du et spørgeskema på Familieretshusets hjemmeside, og Familieretshuset visiterer sagen (inden fem dage). Herefter indkalder Familieretshuset begge forældre til et møde (så vidt muligt inden ti hverdage efter visitationen).

Til mødet bliver forældrene tilbudt rådgivning, konfliktmægling og kursus i forældresamarbejde. Konstaterer man på mødet, at der er særlige problematikker som vold, overgreb, chikane, misbrug eller andet, ændres sagen til en rød sag – en kompleks sag, som du kan læse mere om her.

Bliver I ikke enige, indhenter Familieretshuset oplysninger om begge parter og barnet og afholder børnesamtale. Derefter indkaldes forældrene til et opfølgende møde.

Bliver I heller ikke enige om bopæl, forældremyndighed og samvær eller andre problematikker på dette møde, bliver sagerne sendt til Familieretten.

Familieretshuset træffer afgørelse om kontaktbevarende samvær, sædvanligt samvær (når der ikke er tale om større ændringer), midlertidige afgørelser om samvær, bopæl og forældremyndighed. Disse afgørelser kan påklages til Familieretten.

Hvad er indgribende ændringer?

Familieretshuset afgør sager, der ikke vurderes at være indgribende for barnet.
Udgangspunktet er, at en ændring fra en 7/7-ordning til en 8/6-ordning ikke er indgribende, men det er en ændring fra en 7/7- til en 9/5-ordning.

Ikke-indgribende afgørelser kan være om samvær skal holdes i lige eller ulige uger, tidspunkter for afhentning til samvær, stillingtagen til det enkelte samvær eller placeringen af feriesamvær.

Det er altid en konkret vurdering i forhold til det enkelte barn, om en ændring er indgribende eller ej, og det er Familieretshuset der afgør det.