Som din advokat formidler vi din vinkel på sagen i retten og får det gjort klart og tydeligt, hvad du mener er bedst for dit barn.

Fokus er på at beskytte barnet

I de komplekse sager er fokus på beskyttelse af barnet.
Børneenheden afdækker barnets perspektiv ved at afholde børnesamtaler, udføre børnesagkyndige undersøgelser eller lave en børnesagkyndig erklæring. Barnet får tilbudt en kontaktperson, en bisidder og kan deltage i en børnegruppe eller få børnesagkyndig rådgivning.

Røde sager - de komplekse sager

Komplekse sager med store konflikter og risikofaktorer, hvor børnene er særligt udsatte, starter i Familieretshuset, men afgøres i Familieretten. I Familieretshuset møder forældrene et tværgående team af børnesagkyndige og jurister med en børne- og familiefaglig tilgang, inden sagen sendes videre til Familieretten.

Hvad kendetegner en kompleks – rød – sag?

Komplekse sager involverer flere problematikker oven i uenighederne om samvær, bopæl og forældremyndighed – det kan være et højt konfliktniveau, vold, overgreb, psykisk sygdom, chikane, misbrug eller en kommunal bekymringssag.

Sådan foregår det helt konkret

Når du henvender dig, udfylder du et spørgeskema på Familieretshusets hjemmeside, og Familieretshuset visiterer sagen (inden fem dage).

Herefter skal Familieretshuset hurtigst muligt sende en plan for behandlingen af sagen til begge forældre (så vidt muligt inden syv hverdage efter visitationen). Familieretshuset kontakter også kommunen (så vidt muligt inden fem hverdage efter visitationen) og forsøger sammen at finde nogle helhedsorienterede løsninger for familien om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.

Begge forældre bliver indkaldt til et møde i Familieretshuset, hvor kommunen også kan deltage. Bliver forældrene ikke enige, laver Familieretshuset en sagsfremstilling, som de sender til afgørelse ved Familieretten.

Har forældre flere sager, behandles de samlet, både i Familieretshuset og i Familieretten.

Nogle få kan få beskikket en advokat

I helt særlige situationer kan Familieretshuset beskikke en advokat for forældrene, mens sagen verserer ved Familieretshuset. Det forudsætter, at forælderen opfylder betingelserne for fri proces, og at der er et helt særligt behov: Sagen skal enten være særdeles juridisk kompliceret, eller forælderen er ikke i stand til selv at varetage sine interesser f.eks. pga. psykiske vanskeligheder.

Du har altid ret til at medbringe en advokat i Familieretshuset, men du skal selv betale advokatomkostninger, hvis du ikke kan få beskikket en advokat. Tag fat i os, hvis du har brug for at snakke din sag igennem og for at få en advokat ved din side i Familieretshuset.

Tværfagligt samarbejde

Familieretshuset arbejder tværfagligt og udveksler oplysninger med forskellige myndigheder og sundhedspersoner (det kaldes et Familieretligt udredningsspor).
Det kan være kommunale myndigheder, læger og hospitaler, politi, anklagemyndighed og børnehuse.
Det afgørende er, at udvekslingen af oplysninger er nødvendige af hensyn til, hvad der er bedst for barnet.